pl en

Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość objętych akcji Procentowy udział w kapitale akcyjnym Głosy na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
Piotrowski Waldemar 10 806 249 23,04% 10 806 249 23,04%
METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 9 356 722 19,95% 9 356 722 19,95%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 5 834 364 12,44% 5 834 364 12,44%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny 4 687 607 9,99% 4 687 607 9,99%
Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska 4 562 726 9,73% 4 562 726 9,73%
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 2 509 980 5,35% 2 509 980 5,35%

Władze Spółki

Skład zarządu Ceramika Nowa Gala S.A.

Waldemar Piotrowski
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Paweł Górnicki
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Stepek
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala S.A.

Paweł Marcinkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Włodarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Gabryjelski
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Żuk
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

14 lipca 2017 roku rada nadzorcza spółki powołała Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu zostali powołani wszyscy członkowie rady nadzorczej emitenta tj.:

Marek Gabryjelski - przewodniczący komitetu audytu
Paweł Marcinkiewicz - członek komitetu audytu
Wojciech Włodarczyk - członek komitetu audytu
Łukasz Żuk - członek komitetu audytu
Michał Hulbój - członek komitetu audytu

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w szczególności zgodnie z zasadą II.Z.8. - Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Połączenie Spółek

wszystkie

31 sierpnia 2018 roku został dokonany w Krajowym Rejestrze Sądowym wpis połączenia Ceramika Nowa Gala SA, z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie (KRS: 0000011723, NIP 6581002540, REGON 290556362) jako Spółki przejmującej oraz Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o.  z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie (KRS: 0000211367, NIP 6581858206, REGON 292885845) jako Spółki przejmowanej.

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez zamykania ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Ceramika Nowa Gala SA wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o., wynikające z łączących tę spółkę umów.

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE, skonsolidowane, zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 150 322 156 609 170 982 180 649 178 865 198 451 213 656 205 774
Zysk z działalności operacyjnej -17 067 -1 649 -7 574 895 2 065 1 146 11 419 13 979
Zysk przed opodatkowaniem -19 017 -3 786 -9 069 -363 562 -3 982 6 089 9 396
Zysk netto za okres -21 146 -5 334 -8 950 352 2 242 -1 639 7 192 8 974
EBITDA -2 866 11 719 6 319 14 752 15 320 14 974 26 779 32 299
Aktywa razem 214 349 242 605 246 369 276 314 289 048 299 062 314 966 322 585
Aktywa trwałe 105 286 128 295 128 758 143 138 151 824 156 076 158 019 164 810
Aktywa obrotowe 106 068 114 144 117 611 133 176 137 224 142 986 156 947 157 775
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 503 70 092 63 683 79 985 88 379 96 886 110 519 119 204
Zobowiązania długoterminowe 2 029 10 857 5 781 56 072 56 072 12 616 15 535 43 440
Zobowiązania krótkoterminowe 63 474 59 235 57 902 42 363 32 307 84 270 94 984 75 764
Kapitał własny 148 846 172 347 182 686 196 329 200 176 202 669 204 447 203 381
Liczba akcji (tys. szt.) 46 8934 46 894 46 894 46 894 46 894 56 114 57 038 57 038
Dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,05 0,01 0,1 0,1 0,08 - 0,07 -